Kierownik Projektu - oferta pracy

Kierownik Projektu - oferta pracy

Kierownik Projektu

Pracodawca: Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen

Miejsce pracy: Gdańsk/Koszalin

 

Co robimy:

 

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w działalności badawczo-rozwojowej, świadczymy usługi związane z kreowaniem i rozliczaniem projektów innowacyjnych w obszarach nowych technologii w energetyce. Jesteśmy niewielką, dynamicznie rozwijającą się spółką, prowadzącą strategiczne projekty rozwojowe w Grupie Kapitałowej.

 

Jeśli jesteś:

 • ambitnym oraz zdolnym profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele "graczem zespołowym",
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,

oraz posiadasz:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobrą praktyczną znajomość języka angielskiego,
 • wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia projektów unijnych krajowych i międzynarodowych, w szczególności w zakresie POIR i Horyzont,
 • doświadczenie w prowadzeniu innych projektów innowacyjnych,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi oraz otoczeniem badawczo-rozwojowym,
 • znajomość zagadnień finansowych będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność opracowania analiz i raportów oraz przygotowania prezentacji,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność samodzielnej pracy w oparciu o cele oraz pracy w zespole,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność w realizacji przydzielanych zadań,
 • dobrą organizację pracy,
 • samodzielność w działaniu oraz inicjatywa,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

Zgłoś się do nas!

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Jako Kierownik Projektu będziesz:

 • współpracować ze spółkami Grupy Kapitałowej w zakresie prowadzonych projektów i pozyskiwania nowych,
 • przygotowywać wnioski o dofinansowanie projektów dla NCBiR, NFOŚ oraz innych instytucji, 
 • wdrażać i nadzorować projekty w spółkach Grupy Kapitałowej,
 • uczestniczyć w innych działaniach spółki i realizować inne zadania wskazywane przez Zarząd spółki,

 

 

 

Oferujemy Ci:

 • kreatywną pracę z najnowszymi technologiami i modelami biznesowymi,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • możliwość współpracy z doświadczonymi ekspertami,
 • dużą samodzielność i sprzyjającą rozwojowi atmosferę pracy,
 • oraz inne możliwości w zakresie wsparcia zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim 
do dnia 5 maja 2021 roku na adres:

sekretariat-cbrf@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska/roli, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

Zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez 
Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen

dla kandydatów do pracy:

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji PM/CBRF/ 2021.”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Jeżeli przekazane nam dane mają być przetwarzane w przyszłych naborach, przez okres dłuży niż do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji PM/CBRF/2021 przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen w okresie 6 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych(ADO) jest:Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen z siedzibą w Gdańsku (80-309) , Al. Grunwaldzka 472.
 2. Nasze dane kontaktowe:Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya sp. z o.o. Energa Grupa Orlen, Gdańsk (80-309) , Al. Grunwaldzka 472, kancelaria@energa.pl.
 3. Z inspektorem ochrony danych (IOD)można skontaktować się pod adresem e-mail: korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub  art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 • podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 1. Wymóg podania danych:przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 • Imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 • inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 • dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 
 • podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 • podmioty świadczące usługi prawne;
 • podmioty dostarczające korespondencję;
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 • podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych:dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.
 2. Informujemy o przysługujących prawach do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia danych;
 • wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).